Utemiljö

Enligt läroplan har förskolan ett tydligt pedagogiskt uppdrag, där utemiljön ska betraktas som en viktig lärandemiljö. Barn i förskolan tillbringar mycket av sin tid under dagen utomhus. Det finns undersökningar som visar att förskolebarn som tillbringar mycket tid ute håller sig friskare och på Pratbubblan så ska fokus vara att alla barn har en möjlighet att få vara ute både på för och eftermiddagen. Utemiljön präglar kroppen och kroppsminnet som ökar barnens förutsättningar till att klara av att hantera inlärning, både den teoretiska och praktiska bättre. Barnen på Pratbubblans förskola ska få vistas ute i en variationsrik miljö, där de stimuleras till att få en bra motorik. Det kommer att byggas en lite inhägnad gård direkt i anslutning till förskolans ingång, där fokus kommer att ligga på en bra pedagogiskt utvecklingsmöjlighet för de mindre barnen, men även ge de äldre barnen stimulans.

Det finns behov av att tänka nytt vad gäller förskolans ute miljö som lärande miljö. Vi kommer att ha hela närområdet som en lärandemiljö för barnen, utemiljön är viktig och behöver vara variationsrik, så att alla barnen får stimulans utifrån intressen och behov.

En bra, kreativ och stimulerande plats för lärande, lek och kommunikation har många mötesplatser. Pratbubblans förskola kommer att använda sig av miljöer som inte är tillrättalagda, men dock säkra för barnens möjligheter att använda sin kreativitet till att skapa arenor för lek. Skogen är en viktig plats, som kommer att besökas flera gånger i veckan. Den stora lekparken i närområdet är en annan plats, som också kommer att besökas flera gånger i veckan. Beroende på barnens ålder och behov, ska Pratbubblan

sträva efter att skapa platser som innehåller de utmaningar som stora respektive små barn behöver för att stimuleras och utvecklas. Det är inte alls självklart att barnen väljer de platser som av oss vuxna iordningställda miljöerna. Barn tycker om att skapa sina egna sammanhang och då behövs material, rum och ytor som stimulerar detta.

Barnsäkerhet

Vi vill att du som förälder ska känna dig trygg när ditt barn är hos oss på Pratbubblans förskola. Därför har vi rutin på att ständigt kontrollera barnens lekmiljö både inne och ute för att ha möjlighet att upptäcka och förebygga eventuella risker. Likaså har vi olika säkerhetsrutiner i vårt arbetssätt för att göra barnens vistelse så säker som möjligt. Som förälder kan du på olika sätt hjälpa oss med det förebyggande barnsäkerhetsarbetet.

Grinden

Grinden in till förskolegården får bara öppnas av vuxna och måste alltid stängas och kedjas ordentligt efter det att den är passerad.

Kläder

Barn som leker är aktiva. Genom att hoppa, springa, klättra utförskar det världen och utmanar sig själva i sin egen förmåga dagligen. Genom att se till att ditt barn har kläder och skor som är lätta att röra sig i och inte har snören eller någon luva som kan fastna i lekredskapen, kan du bidra till ditt barns säkerhet.

Ansvar

Pedagogerna på Pratbubblan har alltid ett ansvar för ditt barn när det vistas såväl inne som ute på förskolan. Detta gäller också när du lämnar och hämtar och det är därför viktigt att överlämnandet av barnet mellan oss är tydligt både när ni kommer och när ni ska gå hem. Det är också viktigt att du som förälder meddelar oss på förhand om någon annan än du själv ska hämta ditt barn eftersom vi annars inte låter barnet lämna förskolan.

Olycksfall

Trots förebyggande säkerhetsarbete för att minimera olycksfallsriskerna på förskolan händer det tyvärr ibland ändå att olyckan är framme. Vi rapporterar detta till kommunen genom att skriva en avvikelserapport som du som förälder får underteckna. Genom kommunen är ditt barn försäkrat och försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar på förskolan och också på fritiden.

Säkerhet och rutiner för utevistelse på Pratbubblan.

* Pedagogerna ska göra en bedömning av ett lämpligt antal barn till den aktuella gruppen som ska gå ut.

* Det ska alltid vara en personal som går ut först, denne ska kontrollera att grind är stängd och ta emot barnen som kommer ut.

* Det är alltid en personal kvar på gården tills alla barnen gått in.

* Barnen räknas kontinuerligt.

* När barnen ska gå till annan plats än gården, så ska ansvarsfördelningen vara klar på förhand, vilken personal har ansvar för vilka barn.

* Inga barn får gå före och det ska alltid vara en personal som går längst fram och längst bak.