Till Föräldrarg

Genom att skapa och ge möjligheter för varje individ, att tillsammans med pedagoger och kamrater kunna kommunicera och reflektera över vardagliga händelser samt att få pröva sina teorier i praktiken både i den styrda verksamheten och i den fria leken skapas ett livslångt lärande. I den styrda verksamheten är det pedagogens uppgift och ansvar att kommunicera utifrån barnens mognadsnivå, så att barnets motivation och nyfikenhet stimuleras genom att visa barnet uppskattning och tilltro till dess förmåga. Pedagogen ska även främja och stimulera barnet i dess aktivitet och kreativitet genom en god kommunikation utifrån barnets förståelsenivå.

För att detta ska bli en lärande arbetsplats där barnens utveckling ligger i fokus, måste personalen ha en medvetenhet i sin pedagogiska roll och sitt förhållningssätt

På Pratbubblans förskola finns det en möjlighet att använda sig av både svenska och engelska, all personal ska behärska båda språken och det är en naturlig del i det dagliga arbetet att sjunga och läsa på båda språken på ett lekfullt och lärande sätt. De barn som har ett annat modersmål än Svenska eller Engelska, ska även ges möjligheten att få utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska, engelska som på sitt modersmål. Alla barn ska få en möjlighet att utveckla sin förmåga till att lyssna, reflektera och beskriva sina egna uppfattningar och också ha möjligheten att försöka förstå andras perspektiv.

Alla barnens ska även ges möjligheten till att få uttrycka sig via alternativa sätt, genom att få hjälp med att utveckla en förståelse för bilder, texter. Barnen ska även få en möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga, detta med att pedagogerna medvetet hjälper till att utveckla barnens talspråk, ordförråd och begreppsbildning. Så att de kan, berätta om sina funderingar och tankar. Ställa frågor när de undrar över något och få hjälp att ha givande diskussioner med andra., argumentera och kommunicera med andra.

(Från tidningen Förskolan 2014-01-14 01:02)

Veli Tuomela vill att pedagogerna i förskolan ska komma bort från övertron på insatser och i stället fokusera på barnets vardag i förskolan. Arbetet med att utveckla språket ska ske varje dag och under alla de rutinsituationer och aktiviteter i vardagen som förskolan kryllar av: av- och påklädning, blöjbyten, måltider, utevistelse, högläsning …

Och grundförutsättningarna i förskolan är goda, pedagogerna har det ”i sig”, anser Veli Tuomela.

– Förskollärare visar stor simultankapacitet, de kan ställa frågor, lyssna och tala till flera samtidigt. De är bra på att låta barn komma till tals och uppmuntra till berättande, de ställer följdfrågor och visar stort intresse för det barnen säger. Och de gör det dag ut och dag in, vilket är imponerande, säger han.

Men bra kan bli ännu bättre – och det kan dessutom bli språkutvecklande.

Marie Bengts

Utveckling och lärande social förmåga och identitet.

Genom att hjälpa barnen med att utveckla sin egen identitet och känna trygghet i den utvecklingen, kan barnen ta till sig förmågan att utvecklas till självständiga individer med en tillit till sin förmåga att känna sig delaktiga i sin kultur och på så sätt, få möjligheten att se och lära sig olika nyanser och förstå att det finns andra kulturer också och respektera dessa. Samt att utveckla sin nyfikenhet och lust och förmågan att leka och lära sig nya saker. Barnen ska även under sin dag på förskolan få hjälp med att utveckla sin förmåga till att kunna göra saker

enskilt och tillsammans med andra i grupp. Barnen ska även få möjligheter att lära sig hantera konflikter och att alla inte alltid vill som de vill och att det är tillåtet att känna olika känslor i olika situationer. Barnen har även rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för de gemensamma reglerna som alla tagit fram.

Utveckling och lärande skapande förmåga.

Genom att barnen övas i att utveckla sin förmåga i att berätta på olika sätt sina upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer så som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Får pröva på olika sätt att måla, rita, fotografera i olika inspirerande miljöer inspireras barnen skapande förmåga till att våga pröva. Hur målar man musik? Vad betyder teater? Kan man dansa till en saga? Kan vatten rinna uppåt? Hur blandar man färger?

Utveckling och lärande förståelsen för matematik.

Genom att hjälpa barnen med begreppsuppfattning och förståelse för olika rum, former, lägen och riktningar. Samt att pedagogerna hjälper till med de grundläggande egenskaperna hos mängder, antal, ordning och talbegrepp i alla de olika vardagliga situationer som förekommer som, t ex vid duka fram till kamraterna. Hur många är vi idag som ska äta? Får alla plats vid ett bord, eller ska vi duka vid flera bord? Vid utflykter. Hur många smörgåsar ska vi bre? Eller vid samlingar. Är alla lika långa? Hur många fötter finns i rummet? Pedagogerna ska uppmuntra barnen till att utveckla sin förmåga till att använda matematik för att undersöka,

fundera över och pröva olika lösningar hur man kan ta reda på olika saker. Använda olika matematiska begrepp och utveckla matematiska förmågor. Genom att i det dagliga arbetet ta tillvara alla situationer, där barns förståelse för mattematik kan tränas. Barnen ska även utmanas med frågor, Hur kan man ta reda på hur många tallrikar behövs? Hur kan man ta reda på vem som väger mest? Hur tar man reda på om tio kronor räcker till 3 glassar?

Utveckling och lärande förståelse för naturvetenskap och teknik.

genom att väcka intresse och nyfikenhet för naturens olika kretslopp kan pedagogerna hjälpa barnen med deras förståelse för hur samspelet mellan människor, natur och samhälle påverkar varandra. Genom lek kan barnen lära sig att utveckla förmåga till att, skapa och bygga både inne och utomhus. Hur ska man bygga en koja? Vad behövs för att skapa ett potatisland? Kan en sten flyta? Vad äter fåglarna och hur bor dom? Varför sover en del djur hela vintern? Hur blir det fjärilar?