About Us

To guarantee the highest quality care

For this to become a learning workplace where children’s development is in focus, the staff must have an awareness of their educational role and its approach
On the bubble preschool there is a possibility to use both Swedish and English , all staff should be proficient in both languages and there is a natural part of daily work to sing and read in both languages in a playful and learning ways.

 

By creating and providing opportunities for each individual, together with teachers and peers to communicate and reflect on everyday events and to try out their theories in practice, both in the controlled operations and in the free game created lifelong learning. In the controlled activity is the educator’s task and responsibility to communicate from the children’s maturity level, so that the child’s motivation and curiosity stimulated by showing the child esteem and confidence in its ability. Educator will also promote and encourage the child in its activity and creativity through good communication to the child’s level of understanding.

For this to become a learning workplace where children’s development is in focus, the staff must have an awareness of their educational role and its approach On Barnens Framtida Förskola there is a possibility to use both Swedish and English, all staff should be proficient in both languages and there is a natural part of daily work to sing and read in both languages in a playful and learning ways.

The children who have a mother tongue other than Swedish or English, should also be given the opportunity to develop their cultural identity and ability to communicate well in English,

Swedish as their mother tongue.


För att garantera högsta kvalitet på omsorg
För att detta ska bli en lärande arbetsplats där barns utveckling är i fokus, måste personalen ha en medvetenhet om sin pedagogiska roll och sitt förhållningssätt
bubblan förskola finns det en möjlighet att använda både svenska och engelska, bör all personal ha goda kunskaper i båda språken och det är en naturlig del av det dagliga arbetet för att sjunga och läsa på båda språken på ett lekfullt och lärande sätt.

Genom att skapa och ge möjligheter för varje individ, att tillsammans med pedagoger och kamrater kunna kommunicera och reflektera över vardagliga händelser samt att få pröva sina teorier i praktiken både i den styrda verksamheten och i den fria leken skapas ett livslångt lärande. I den styrda verksamheten är det pedagogens uppgift och ansvar att kommunicera utifrån barnens mognadsnivå, så att barnets motivation och nyfikenhet stimuleras genom att visa barnet uppskattning och tilltro till dess förmåga. Pedagogen ska även främja och stimulera barnet i dess aktivitet och kreativitet genom en god kommunikation utifrån barnets förståelsenivå.

För att detta ska bli en lärande arbetsplats där barnens utveckling ligger i fokus, måste personalen ha en medvetenhet i sin pedagogiska roll och sitt förhållningssätt

På Pratbubblans förskola finns det en möjlighet att använda sig av både svenska och engelska, all personal ska behärska båda språken och det är en naturlig del i det dagliga arbetet att sjunga och läsa på båda språken på ett lekfullt och lärande sätt.

De barn som har ett annat modersmål än Svenska eller Engelska, ska även ges möjligheten att få utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska, engelska som på sitt modersmål.